Завршени расправи во 2014 година

Јавна расправа за Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на … […]

Завршени расправи

Завршени расправи во 2023 година   Завршени расправи во 2022 година   Завршени расправи во 2020 година   Завршени расправи во 2018 година   Завршени расправи во 2017 година … […]

Програма за работа

Скопје, 19.11.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница одржана на 19.11.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и … […]

Завршени расправи

Завршени расправи во 2023 година  Завршени расправи во 2023 година  Завршени расправи во 2022 година  Завршени расправи во 2021 година  Завршени расправи во 2020 година  … […]

Расправи во тек

Отворена на јавна расправа за Нацрт-Упатството за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање производи Скопје, 13 март 2024 – Советот на … […]Accessibility

Accessibility