Одлуки/акти од седница бр.42 од 29.12.2015

Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за … […]

Одлуки/акти од седница бр.41 од 25.12.2015

 Одлука за одобрување на Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со Програмата за планирани активности и Финансискиот план на Агенцијата … […]

Одлуки/акти од седница бр.40 од 18.12.2015

Одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс  Одлука за прифаќање … […]

Одлуки/акти од седница бр.28 од 10.09.2015

Ребаланс на финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година Заклучок за запирање на покренетата постапка за одземање на дозволата … […]

Одлуки/акти од седница бр.25 од 20.08.2015

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТВ КОБРА од Радовиш Одлука за … […]Accessibility

Accessibility