Седница бр.19 – 15.05.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 19-та седница ја закажува за 15.05.2017 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.05.2017 година.

2. Предлог-одлука за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Кривогаштани.

3. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Предлог-одлука за набавка на адвокатски услуги од адвокатско друштво/канцеларија.

5. Предлог-одлука за обезбедување на дополнителна претплата за 4 (четири) конекции/пристапи на електронската база на прописи – ЈП Службен Весник на Република Македонија.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: пијалаци за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Предлог-одлука за набавка на штедливи сијалици за дополнително осветлување во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

8. РазноAccessibility

Accessibility