Vendime për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios / Vendime për ndarje të lejeve

Viti 2023

 Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e 1 (një) licencës për transmetim radiofonik të një shërbimi programor të institucionit transmetues jofitimprurës në nivel qarku, i destinuar për popullatën studentore, zona e shpërndarjes D1 Crn Vr – zona në në nivel rajonal Shkupi (qyteti i Shkupit dhe komunat Çuçer Sandevë, Araçinovë, Ilinden, Petrovec, Zelenikovë, Studeniçan dhe Sopishtë), në gjuhën maqedonase, e cila do të transmetohet përmes radiofrekuencës së përcaktuar nga Agjencia për Komunikime Elektronike të RSM-së, gjegjësisht: 106.5 MHz.

Vendim për shpalljen e tenderit publik për dhënien e 1 (një) licencës për transmetim radiofonik të një shërbimi programor të një institucioni transmetues jofitimprurës të destinuar për popullatën studentore, në nivel vendor, në zonën e bashkisë. Tetovë, në gjuhën shqipe dhe maqedonase, e cila do të transmetohet përmes radiofrekuencës së përcaktuar nga Agjencia për Komunikime Elektronike të RSM-së, përkatësisht: 107.2 MHz për shpalljen e konkursit publik për komunën e Tetovës.

Viti 2021

Vendim për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik në territorin e komunës së Novosellës.

Vendim për dhënien e licencës për transmetim në radio të shërbimit programor, radio muzikore-folëse të formatit të përgjithshëm, në gjuhën maqedonase, në nivel lokal, në zonën e komunës së Novosellës.

Viti 2020

Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal, në zonën e komunës së Strumicës – 18.12.2020

Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal të komunës së Tetovës – 19.08.2020

Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal të komunës së Tetovës – 03.01.2020

Vendim për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal të komunës së Dibrës.

Vendim për shpalljen e tenderit publik për dhënie të licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal të komunës së Kumanovës.

Viti 2019

Vendim për ndryshimin e Vendimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel shtetëror.

Vendim për dhënien e licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel shtetëror, radio e folur-muzikore e formatit të specializuar ku lloji dominues i programit ka funksion argëtues, në gjuhën shqipe dhe maqedonase.

Viti 2018 

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të 1 (një) leje për një radio emetim të shërbimit programor të radios biseduese-muzikore të formatit të specializuar, në gjuhën shqipe dhe maqedonase në nivel shtetëror

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strumicës

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës

Vendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese në format të përgjithshëm, në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës


 

Viti 2017

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Shtipit

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios së shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit


Viti 2016

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në shërnimit programor nivel lokal, në rajonin e komunës së Kumanovës

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Gostivarit


Viti 2015

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Karbinci)

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Pllasnicës)Accessibility

Accessibility