Магазин „Еконимија и бизнис“

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Економија и Бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор Економија и Бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Економија и бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Економија и бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Економија и бизнис – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Економија и бизнис (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Економија и Бизнис–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Економија и бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Економија и бизнис  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Економија и бизнис (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Економија и бизнис  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

– Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 14.03.2016

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 11.02.2016 

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

 Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 16.02.2016

 

 Accessibility

Accessibility