ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар

2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.11.2015 – аналоген пакет

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.11.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – аналоген пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – дигитален пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 – аналоген пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 – дигитален пакет


 2014 година

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 15.05.2014 – дигитален пакет

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 15.05.2014 – аналоген пакетAccessibility

Accessibility