ГЛОБАЛСАТ с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје

2024 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.01.2024

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  23.01.2024


2023 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Глобал Сат –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 30.08.2023

Редовен програмски надзор Глобал Сат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 09.01.2023

Редовен програмски надзор Глобал Сат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 09.01.2023

2022 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат –  (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 20.01.2022

 

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор Глобалсат (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.09.2021

Редовен програмски надзор Глобалсат (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 28.01.2021

 

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020

 


2019 година

Извештаj од спроведенn надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

ГЛОБАЛ САТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 17.01.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

– Известување за констатирана грешка во Писмениот Извештај за извршен редовен програмски надзор – 04.04.2017

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 30.03.2017


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик

–  Редовен програмски надзор (член 50 став 5, член 64 став 2, член 141, 143, 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.05.2015

Изречени мерки:

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 12.05.2015 – аналоген пакет

 – Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 12.05.2015 – дигитален пакет

 Accessibility

Accessibility