1

ГЛОБАЛСАТ с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје

2023 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Глобал Сат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 09.01.2023

Редовен програмски надзор Глобал Сат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 09.01.2023


2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2015 година