GTA

2016 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

– Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.03.2016 

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 11.02.2016

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 16.02.2016 


2015 година:

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 04.03.2015 

 Accessibility

Accessibility