Магазин „Испрати рецепт“

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Вонреден административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.03.2018


2017 година

Извештаj од спроведен надзор:

Импресум

– Вонреден административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 08.05.2017 


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

 – Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015 

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 04.03.2015 

 Accessibility

Accessibility