К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – К Три Телевизија Дооел Куманово – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)


2015 година:

– Решение за преземање мерка против К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на К ТРИ ТЕЛЕВИАИЈА ДООЕЛ Куманово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на К ТРИ ТЕЛЕВИАИЈА ДООЕЛ Куманово – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизулни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на К ТРИ ТЕЛЕВИАИЈА ДООЕЛ Куманово – (член 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизулени медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ “ЗЛАТЕН КАНАЛ” ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, емитуван на 13 октомври 2014 (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Решение за преземање мерка против ТВ” Златен Канал” Крива Паланка (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ТВ “Златен Канал” ДООЕЛ Крива Паланка (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility