Капитол ФМ Радио

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА КАПИТОЛ ФМ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречена мерка:

Јавна опомена – Капитол ФМ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен админстративен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.05.2018

Изречена мерка:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 26.04.2018

 


2016 година

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје – 19.12.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на Капитол Радио ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)


2015 година

– Решение за преземање мерка против Капитол Радио ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Капитол Радио ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Капитол Радио ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ФОЛК РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитуван на 15 август 2014 година (член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на ФОЛК-РАДИО  ДООЕЛ Скопје, емитуван на 29 октомври 2014

– Решение за преземање мерка против ФОЛК-РАДИО Скопје (член 92 став 13 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против “РА ФОЛК” Скопје (член 92 став 13 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility