ТВ Коха

2023 година:

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Коха – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023


2021 година:

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Коха – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Коха – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Коха – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор –ТВ Коха (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор ТВ Коха – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Коха – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 25.08.2021

2020 година:

 

Извештај од спроведен надзор

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор ТВ Коха  (прекршување на член 61 од ЗААВМУ) – 15.12.2020


2017 година:

 

Извештај од спроведен надзор

Надзор над изборното медиумско претставување

Надзор над изборното медиумско претставување ТВ Коха (член 75 ставови 1 и 2 од ИЗ, член 75-а став 1 точка в и став 2 од ИЗ) – 10.10.2017


2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ КОХА ДООЕЛ Тетово – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ КОХА ДООЕЛ Тетово – (не се констатирани прекршувања)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ  Тетово – (во целост постапил по решението односно ја отстранил извршената повреда на ќлен 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизулени медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, емитуван на 3 август 2015 година (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контроллен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (не се консктатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)


2014 година:

– Извештај од редовниот надзор на ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, емитуван на 4 август 2014 година (член 53 став 17 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Коха ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014 година (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ “Коха” Тетово (член 53 став 17 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ “Коха” Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор на ТВ КОХА – чл.53 став 17 – без констатирано прекршување

– Извештај од контролен надзор на ТВ КОХА – чл.100 став 1 – без констатирано прекршувањеAccessibility

Accessibility