Коза Ностра

2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации

– Контролен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 18.12.2015

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 02.11.2015

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 04.11.2015Accessibility

Accessibility