КТВ САТО-НЕТ ДОО с.Челопек Брвеница

2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 27.11.2015

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програсмки надзор ( член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.10.2015

Иречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 30.10.2015

 Accessibility

Accessibility