Аktet e përgjithshme

Rregullorja e punës

29.07.2019. – Rregullorja e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

Kodeksi i sjelljes:

06.04.2015г. –Kodeks për sjelljen e anëtarëve të Këshillit dhe të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (shkarko në pdf)

Rregullore tjera

14.03.2019 – Rregullore për përcaktimin e kohëzgjatjes së pushimit vjetor të punonjësve në shërbimin profesional të agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivizuele – (tekst i pastruar) (Shkarko në pdf)

30.07.2021 – Rregullore për organizim të brendshëm dhe punën e agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizu –  (tekst i  pastruar) (Shkarko në pdf)

05.02.2020 -Rregullore për trajnimin profesional të të punësuarve në agjencinë e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele – (teks i pastruar) (shkarko në pdf)

19.08.2016. – Rregullorja për rendin e punës dhe përgjegjësinë disiplonore dhe materiale e të punësuarve në shërbimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

– Lista e ndërmjetësuesve për mbrojtjen e të punësuarve në Agjenci, nga shqetësimi në vendet e punës (shkarko në pdf)

25.12.2015. – Rregullore për veshmbathjen zyrtare e të punësuarve dhe bashkëpuntorëve të jashtëm të angazhuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

07.02.2022. – Rregullore për shfrytëzimin e telefonëve celular zyrtar  në Agjencinë  tekst i pastruar(shkarko në pdf)

06.07.2015. – Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

03.02.2015. – Rregullorja e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për shfrytëzimin e mjeteve reprezentative  – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

23.01.2015. – Rregullore për sigurimin e transparencës në punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

19.11.2014. – Rregullore për formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit zyrtar të personit të autorizuar për mbikëqyrje profesionale dhe mënyra e dhënies dhe heqjes së saj (shkarko në pdf)

12.12.2014. -Rregullore për procedurat e punës financiare dhe të kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf

04.12.2014. – Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën e ruajtjes dhe fshierjes së incizimeve të shërbimeve programore të radiove dhe televizioneve (shkarko në pdf)

04.12.2014. – Rregullore për siguinë dhe shëndetit gjatë punës (shkarko në pdf)

04.12.2014. – Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën e dhënies së kopjes së inçizimit të informatësë publikuar në kuadër të shërbimit programor të radiodifuzerëve në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë (shkarko në pdf)

14.10.2014. – Rregullore për mënyrën e dorëzimit të dokumentacionit përcjellës ndaj shkresave dhe paraqitjeve të dërguara deri në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Formulari për Kërkesën e dhënies së kopjes së incizmit

Formulari i Kërkesës për dhënie të kopjes nga incizimi i informatës së publikuar në kuadër të shërbimit programor të radiodifuzerit mund të merret këtu këtu.

Vërejtje: Agjencia do të japë kopjen e kërkuar të incizimit vetëm nëse ndaj kërkesës dorëzohet fotokopje si argument për procedurë të inicuar gjyqësore, deklaratë (të vërtetuar në noter), për qëllimin e inicimit të procedurës ligjore ose në bazë të shkresës nga organet shtetërore dhe trupat dhe subjektet e tjera.

Politikat

Politika e kualitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele mund të merret në këtë link

Politika e sigurisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele në sferën e teknologjisë informatike-komunikuese mund të merret në këtë link

Lista e informatave me karakter publik

08.05.2015. – Lista e informatave me karakter publik mund të merret në këtë link

Mbikëqyrja administrative

Raporti i shkruar për mbikëqyrjen e realizuar administrative mund të merret në këtë link

Mbikëqyrja рrofesionale

Procesverbali nga mbikëqyrja e realizuar profesionale mund të merret në këtë link

Udhëzimet

20.10.2015. – Udhëzim për përcaktimin e afatit për veprim ndaj aktvendimeve të Agjencisë për masat e ndërmarra (shkarko në pdf)

19.11.2014. – Udhëzues për mënyrën e evidentimit të personave të autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës për transmetim të mediumeve jashtë hapsirave të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Planet

29.02.2016. – Plani për krijimin e sistemit për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes gjatë përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Strategjia

Strategjia për menaxhim me rreziqe mund të merret në këtë link

Strategjisë për trupin rregullues për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën nga viti 2019 deri më 2023 (shkarko në pdf)

Propozim-Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive në R.М. (2013-2017) me planin aksionar (shkarko në pdf)Accessibility

Accessibility