Аktet e përgjithshme

image_pdfimage_print

Rregullorja e punës

29.07.2019. – Rregullorja e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

Rregullore tjera

07.02.2022. – Rregullore për shfrytëzimin e telefonëve celular zyrtar dhe 3G USB modemeve në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele tekst i pastruar(shkarko në pdf)

19.10.2021. – Rregullore për paraqitjen, reagimin dhe sanimin e incidenteve në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

19.10.2021. – Rregullore për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyra e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimti të mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

19.10.2021. – Rregullore për përcaktimin e detyrimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit të informatikës dhe të personave të autorizuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në  pdf)

09.06.2021 – Rregullore Për organizim të brendshëm dhe punën e agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizu –  (tekst i  pastruar) (Shkarko në pdf)

05.02.2020 -Rregullore për trajnimin profesional të të punësuarve në agjencinë e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele – (teks i pastruar) (shkarko në pdf)

14.03.2019 – Rregullore Për përcaktimin e kohëzgjatjes së pushimit vjetor të punonjësve në shërbimin profesional të agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivizuele – (tekst i pastruar) (Shkarko në pdf) 

19.08.2016. – Rregullorja për rendin e punës dhe përgjegjësinë disiplonore dhe materiale e të punësuarve në shërbimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

– Lista e ndërmjetësuesve për mbrojtjen e të punësuarve në Agjenci, nga shqetësimi në vendet e punës (shkarko në pdf)

27.07.2016. – Rregullore për mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes vizuele të objektit Pallati Panko Brashnarov nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

25.12.2015. – Rregullore për veshmbathjen zyrtare e të punësuarve dhe bashkëpuntorëve të jashtëm të angazhuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

06.07.2015. – Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

08.04.2015. – Rregullore për pëcaktimin e kohëzgjatjes së pushimit vjetor për të punësuarit në shërbimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

06.04.2015. – Kodi i sjelljes së anëtarëve të Këshillit dhe të punësuarve në shërbimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

27.02.2015. – Rregullore për përsosje profesionale, arsimim shtesë dhe specializimin e të punësuarve në shërbimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

03.02.2015. – Rregullorja e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele për shfrytëzimin e mjeteve reprezentative  – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

23.01.2015. – Rregullore për sigurimin e transparencës në punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

27.12.2014. – Rregullore për mënyrën e realizimit të video mbikëqyrjes së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

12.12.2014. -Rregullore për procedurat e punës financiare dhe të kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

04.12.2014. – Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën e ruajtjes dhe fshierjes së incizimeve të shërbimeve programore të radiove dhe televizioneve (shkarko në pdf)

04.12.2014. – Rregullore për siguinë dhe shëndetit gjatë punës (shkarko në pdf)

04.12.2014. – Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën e dhënies së kopjes së inçizimit të informatësë publikuar në kuadër të shërbimit programor të radiodifuzerëve në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë (shkarko në pdf)

12.09.2018 – Rregullore për ndryshimin e Rregullorës për mënyrën dhe procedurën e dhënies së kopjes së inçizimit të informatëssë publikuar në kuadër të shërbimit programor të radiodifuzerëve në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë (shkarko në pdf)

 

Formulari për Kërkesën e dhënies së kopjes së incizmit

Formulari i Kërkesës për dhënie të kopjes nga incizimi i informatës së publikuar në kuadër të shërbimit programor të radiodifuzerit mund të merret këtu këtu.

Vërejtje: Agjencia do të japë kopjen e kërkuar të incizimit vetëm nëse ndaj kërkesës dorëzohet fotokopje si argument për procedurë të inicuar gjyqësore, deklaratë (të vërtetuar në noter), për qëllimin e inicimit të procedurës ligjore ose në bazë të shkresës nga organet shtetërore dhe trupat dhe subjektet e tjera.


19.11.2014. – Rregullore për mënyrën e krijimit të kopjes siguruese, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për kthimin e sërishëm të të dhënave personale që janë ruajtur (shkarko në pdf)

19.11.2014. – Rregullore për formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit zyrtar të personit të autorizuar për mbikëqyrje profesionale dhe mënyra e dhënies dhe heqjes së saj (shkarko në pdf)

19.11.2014. – Rregullore për teknikat dhe masat organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

14.10.2014. – Rregullore për mënyrën e dorëzimit të dokumentacionit përcjellës ndaj shkresave dhe paraqitjeve të dërguara deri në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Politika e kualitetit

Politika e kualitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele mund të merret në këtë link

Politika e sigurisë së Agjencisë

Politika e sigurisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele në sferën e teknologjisë informatike-komunikuese mund të merret në këtë link

Lista e informatave me karakter publik

08.05.2015. – Lista e informatave me karakter publik mund të merret në këtë link

Mbikëqyrja administrative

Raporti i shkruar për mbikëqyrjen e realizuar administrative mund të merret në këtë link

Mbikëqyrja рrofesionale

Procesverbali nga mbikëqyrja e realizuar profesionale mund të merret në këtë link

Udhëzimet

20.10.2015. – Udhëzim për përcaktimin e afatit për veprim ndaj aktvendimeve të Agjencisë për masat e ndërmarra (shkarko në pdf)

19.11.2014. – Udhëzues për mënyrën e evidentimit të personave të autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës për transmetim të mediumeve jashtë hapsirave të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Planet

29.02.2016. – Plani për krijimin e sistemit për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes gjatë përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)

Strategjia për menaxhim me rreziqe

Strategjia për menaxhim me rreziqe mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility