Декларација за слобода на изразување и информации во медиумите во контекст на борбата против тероризмот

Декларацијата за слобода на изразување и информации во медиумите во контекст на борбата против тероризмот беше усвоена од Комитетот на министри на 2 март 2005 година на 917-от состанок на замениците министри. Документот можете да го најдете тука.Accessibility

Accessibility