Директива за аудиовизуелни медиумски сервиси

image_pdfimage_print

Превод на македонски јазик на пречистениот текст на Директивата 89/552/ЕЕC на Европскиот парламент и на Советот од 3 октомври 1989 година, изменета со Директивата 97/36/ЕК од 30 јуни 1997г. и Директивата 2007/65/ЕК од 11 декември 2007г.

Текстот може да се преземе на следниот линк: Директива за аудиовизуелни медиумски сервисиAccessibility

Accessibility