Direktiva për shërbime mediatike audiovizuele

Përkthimi në maqedonisht i tekstit të spastruar të Direktivës 89/552/ЕЕC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit nga data 3 tetor 1989, ndryshuar me Direktivën 97/36/ЕК nga data 30 qershor 1997, si dhe Direktiva 2007/65/ЕК nga data 11 dhjetor 2007.

Teksti mund të merret në këtë link: Direktiva për shërbime mediatike audiovizueleAccessibility

Accessibility