МХ-Радио Охрид

2019 година:

Сопственичка структура

  • Вонреден административен надзор ТРД МХ – Радио ДООЕЛ Охрид (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување) – 15.07.2019

 

Обезбедување јавност во работењето

Јавна опомена

2017 година:

Обезбедување јавност во работењетоAccessibility

Accessibility