Македонски Телеком АД Скопје

2022 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Македонски Телеком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.02.2022

Редовен програмски надзор  Македoнски Телеком – (член 64 став 2 член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.02.2022

Контролен програмски надзор Македонски Телеком –  (член 141 од ЗААВМУ) – 14.02.2022

 

2019 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.04.2019

 

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетните лица; Промоција на производство и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 20.04.2018

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.10.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.03.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.12.2017

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.11.2017


2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и  член 1413) – 03.11.2016 


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор ( член 141 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.11.2015

– Вонреден програмски надзор ( член 141 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.03.2015

– Редовен програмски надзор ( член 141 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015


2014 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор ( член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.12.214

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.12.2014

 Accessibility

Accessibility