НЕОТЕЛ ДОО Скопје

2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.11.2023

Редовен програмски надзор Неотел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 07.11.2023

Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.04.2023

Редовен програмски надзор Неотел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 06.04.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Неотел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 13.06.2022

Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 13.06.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.06.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски за титлување; Регистрација на програмските сервиси

– Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

– Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.06.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор/ Мерка јавна опомена

Титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ; Регистрација на програмските сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.10.2018

Редовен програмски надзор  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 06.02.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.11.2017


2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.08.2016


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 18.12.2015

 Accessibility

Accessibility