Oдлуки/акти од седница бр.1 од 10.01.2023

pdfОдлука за одбивање на Барање за објавување конкурс за ТВ 24 Вести Штип

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одзмење на дозвола за ТВ ИРИС

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Непрофитна радиофизуна установа Радио МАРИЈА-Благовест

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТВ УСКАНА МЕДИА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 пд ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на ТРД СПЕКТРА Опш.Лабуништа за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Универзитетско радио СТУДЕНТ ФМ 92,2 Скопје за прекршување на член 97 став 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Универзитетско радио СТУДЕНТ ФМ 92.2 Скопје за прекршување на член 14 од ЗМ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена на Универзитетско радио УГД Штип за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена ТРД СПЕКТРА Опш.Лабуништа за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУAccessibility

Accessibility