1

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2023 година 

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2022 година

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2021 година

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2020 година

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2019 година

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2018 година

Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2017 година