ПРОФИ САУНД Лабуништа ЈТД

2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролон програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.07.2015

Заштита на малолетните лица;Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.06.2015

Изречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.06.2015

 Accessibility

Accessibility