РА Аљбана Плус

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Сопственичка структура

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА АЛБАНА ПЛУС – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Аљбана Плус (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Внреден административен надзор Радио Албана Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.06.2019

Изречена мерка:

Јавна опомена Радио Аљбана Плус (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

 

2016:

– Извештај од контролен административен надзор врз РА Аљбана Плус Куманово (во целост е постапено по претходното решение)Accessibility

Accessibility