РА Арачина

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Арачина – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор РА Арачина – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.10.2021

 

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Арачина (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор Радио Арачинa – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 24.06.20192018 година:

Извештај од спроведен надзор

 

– Вонреден административен надзор Радио Арачина  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.06.2018


2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 член; 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново (постапил по решението)

– Изештај од административен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (ја исполнил во целост обврската од Законот)

– Изречена мерка против РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – член 15, став 1 од Законот за медиуми

– Извештај од административен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – член 15, став 5 од Законот за медиуми

2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата РА Аарачина ДООЕЛ Арачиново – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА Аарачина ДООЕЛ Арачиново – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на програмскиот сервис на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (по целост постапил порешението)

– Решение за преземање мерка против РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново – (член 97 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на програмскиот сервис РА АРАЧИНА ДООЛ Арачиново, емитуван на 21 јануари 2015 година ( член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Решение за преземање мерка против РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново (член 97 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од вонредниот надзор врз програмскиот сервис на РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново, емитуван на 10 ноември 2014 година (член 97 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис на РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново, емитуван на 10 ноември 2014 годинаAccessibility

Accessibility