РА Б-97 Битола

2022 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор – РА Б-97 –  (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.11.2022

 

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор Радио Б-97 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Б-97 ДООЕЛ Битола (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор -Радио Б-97 ДООЕЛ Битола(член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.06.2019

Изречена мерка:

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опомена на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

Контролен административен надзор – Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

Редовен административен надзор – Радио Б – 97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена –  Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2017 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка – опомена на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)


2016 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола (постапил по решението)

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – во целост постапил по решението

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола  – повреда на член 15 став 1 од Законот за медиуми

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола  – повреда на член 15 став 5 од Законот за медиумиAccessibility

Accessibility