Ра Буба Мара

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Буба-Мара – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Редовен административен надзор РА Буба-Мара – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

– Решение за преземање мерка – опомена – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018


2017 година

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка – опомена на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)


2015 година

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на  Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година

– Решение  за преземање мерка на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис на Радио Буба Мара  ДООЕЛ Скопје, емитуван на 18 ноември 2014 (член 98 став 1 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility