РА Канал 77

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Начела за вршење на дејноста

Контролен програмски надзор  РА Канал 77 – (член 68 од ЗААВМУ) – 10.11.2023

Вонреден програмски надзор РА Канал 77 – (член 68 од ЗААВМУ) – 5.10.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Канал 77 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор РА Канал 77 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Редовен административе надзор – РА Канал 77 – прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

  • Мерка јавна опомена РА Канал 77 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.07.2023

Контролен административен надзор – РА Канал 77 – (член 14 од Законот за медиуми – 01.09.2023

Редовен административе надзор – РА Канал 77 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми – 20.06.2023

  • Мерка јавна опомена РА Канал 77 (член 14 од ЗМ) – 20.07.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Канал 77 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Контролен програмски надзор РА Канал 77 (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 3.10.2023

Контролен програмски надзор РА Канал 77 (член 100 од ЗААВМУ) – 03.10.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио 

Редовен програмски надзор РА Канал 77 (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 9.06.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА  Канал 77 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор РА Канал 77 – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор РА Канал 77 – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 02.06.2021

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзо РА Канал 77 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.06.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзор:

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор РА Канал 77 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување дневно најмалку 18 часа програма на радио

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или дргуи облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020


2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 ДООЕЛ Штип – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор РА Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 и член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 12.09.2018


2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility