РА Лав

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА ЛАВ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Лав (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена – Радио Лав (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид– (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.06.2018

Jавност во работата на издавачите на медиуми 

– Редовен административен надзор  ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Контролен административен надзор врз ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 12.01.2018

Изречена мерка:

Jавност во работата на издавачите на медиуми 

– Решение за преземање мерка опомена против – ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 26.04.2018


2017 година:

– Решение за преземање мерка-опомена против ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 06.12.2017

–  Редовен административен надзор – ТРД Радио Лав Охрид (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.11.2017

 – Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА Лав ДООЕЛ Охрид – Член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.06.2017

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид  – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.05.2017

– Решение за преземање мерка-опмена против  ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид –  (член 15 став 3 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка-опомена на ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТРД Радио ЛАВ ДООЕЛ Охрид – Член 15 став 3 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТРД Радио ЛАВ ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)


2016 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТРД РА Лав ДООЕЛ Охрид (ја исполни во целост обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТРД РА Лав ДООЕЛ Охрид емитуван на 05.08.2015 година (ја исполни во целост обврската од член 13 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТРД РА Лав ДООЕЛ Охрид (член 13 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТРД РА Лав ДООЕЛ Охрид емитуван на 27 јули 2015 година (член 13 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility