Радио Охрид ДОО Охрид

2016 година

– Извештај од контолен административен надзор врз работата на РА Радио Охрид ДОО Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на – Радио Охрид ДОО Охрид – (член 15 сатв 1 од Законот за медиуми)

– Изречена мерка против РА Охрид ДОО Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility