РА Слободна Македонија

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

– Вонреден административен надзор Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 27.04.2018

– Редовен админситративен надзор Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Вонреден програмски надзор врз Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 04.04.2018

 

– Вонреден административен надзор – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје  (Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – (02.04.2018)

Изречени мерки:

– Изречена мерка опомена на Радио Слободна Македонија – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

– Изречена мерка опомена против – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 11.04.2018


2017 година:

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 48 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка – опомена против  Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)


2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка 2 и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка 2 и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)


2015 година:

– Решение за преземање мерка против Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги и правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, докумнетарна и играана програма)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – ( член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје – (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од редовниот административен надзор на програмските сервиси на државно ниво, емитуван на 1 октомври 2014

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 1 октомври 2014 годинаAccessibility

Accessibility