РА Ват

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА Ват – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2023


2021 година:

Извештај од спроведен надзор

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА  Ват – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018


2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Ват ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 од Изборниот законик)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)


2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Радио Ват Доо Скопје – констатирано прекршување на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

– Решение за преземање мерка против Радио Ват Доо Скопје – констатирано прекршување на член 12 од Законот за медиуми

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на Радио Ват ДОО Скопје, емитуван на 15 август 2014 година (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

– Решение за преземање мерка против Радио Ват ДОО Скопје (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на Радио Ват ДОО Скопје, емитуван на 15 август 2014 година (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Радио Ват ДОО Скопје (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Радио Ват Доо Скопје

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Радио Ват Доо СкопјеAccessibility

Accessibility