РА Зона М-1

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор РА Зона М-1 –  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 05.07.2021

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Радио Зона М-1 (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор – Радио Зона М-1 (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

– Редовен програмски надзор Радио Зона М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Зона М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 15.10.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио Зона М-1 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор Радио Зона М-1 – (член 14 од Законот за медиуми и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.09.2020


2019 година

2017 година

2016 година

2015 година 

 Accessibility

Accessibility