РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување –  ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 02.12.2016г.

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Ултра – член 51 став 1 од ЗААВМУ – 04.10.2016

– Решение за преземање мерка-опомена против ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка-опомена против ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје –  (во целост постапил по решението член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ СКопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје –  (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис на ТВ МЕНАДА – ДООЕЛ Тетово, емитуван на 5 ноември 2014 година (Не е констатирано прекршување)Accessibility

Accessibility