Магазин „Руски доктор“

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски Доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Вонреден административен надзор Руски доктор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 16.03.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Руски доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Руски доктор (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски Доктор–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019

 


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски доктор  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Руски доктор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Руски доктор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Руски доктор  – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

 


2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Вонреден административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 08.05.2017

 Accessibility

Accessibility