Скај Радио Теодор

2023 година

Извештај од спроведен надзор/мерка јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор РА Скај радио – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.12.2023

  • Мерка јавна опомена Скај радио – (член 80 ставови 7,8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.11.2023

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Скај радио Теодор ДООЕЛ Скопје (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2019

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) –23.05.2018


2017 година

– Решение за преземање мерка-опомена на Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка-опомена на СКАЈ РАДИО ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на СКАЈ РАДИО ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од редовен админситративен надзор врз работата на Скај Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

2016 година:

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје – 19.12.2016Accessibility

Accessibility