Скопско ехо

2024 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор  Скопско ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2024


2021 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Скопско ехо  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Скопско ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Скопско ехо (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Скопско ехо (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Oбјавување импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Скопско Ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.12.2018 

Скопско Ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Изречена мерка:

Oбјавување импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Решение за преземање мерка-опомена – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Сопственичка структура

– Контролен административен надзор (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 08.05.2017 

 – Редовен административен надзор (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

Импресум

– Вонреден административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 23.03.2017 

 

Изречени мерки:

Сопственичка структура

– Член 15 став 2 од Законот за медиуми – 21.04.2017

Импресум

– Член 14 став 1 од Законот за медиуми – 31.03.2017 

 Accessibility

Accessibility