СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.10.2023 

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 11.05.2023 

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 9.05.2023 


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Скупи Кабле – (член 141 од ЗААВМУ) – 26.05.2022

Скупи Кабле – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – Скупи Кабле – (член 141 од ЗААВМУ) – 10.05.2022

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скупи Кабле (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Редовен програмски надзор  Скупи Кабле  (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 19.02.2021

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.07.2020

Редовен програмски надзор Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 11.02.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Скупи Кабле (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

Редовен програмски надзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.03.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.12.2016

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.08.2016

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 18.10.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.04.2015

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015

Изречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

–  Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2015

 



Accessibility

Accessibility