Весник „Спорт бокс“

2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации

 – Контролен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2015

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

 – Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 06.03.2015

 Accessibility

Accessibility