1

Стручна служба на Aгенцијата

Органограм на Агенцијата
1. Сектор за поддршка на работата на директорот и на Советот
2. Сектор за програмски работи
3. Сектор за правни работи и јавни набавки
4. Сектор за финансии и логистика
5. Сектор за стратешко планирање и авторски права
6. Сектор за информатичка поддршка и општи работи
7. Служба за внатрешна ревизија