Телеканал А1

2018 година:

Извештај од вонреден административен надзор Телеканал А1  – (член 22 Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 15.03.2018

2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (во целост постаљпил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизулени медиусмки услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТВ Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизулени медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица – (не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility