ТВ ДУЕ

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнинистративен надзор ТВ Дуе –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дуе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

Редовен програмски надзор ТВ Дуе (член 64 од ЗААВМУ, член 90, 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Мерка јавна опомена ТВ Дуе (92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 27.12.2021
  • Мерка јавна опомена ТВ Дуе (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 27.12.2021

Редовен административен надзор ТВ Дуе (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Мерка јавна опомена ТВ Дуе (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 27.12.2021
  • Мерка јавна опомена ТВ Дуе (член 14 од ЗМ) – 27.12.2021

2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дуе (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.12.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – ТВ Дуе (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Обезбедување јавност во работењето

– Редовен административен надзор ТВ Дуе  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

  • Мерка јавна опомена ТВ ДУЕ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019
  • Мерка јавна опомена ТВ Дуе  – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.05.2019

Контролен надзор програмски надзор ТВ ДУЕ (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 12.06.2019


2016 година

Извештај од спроведени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ ДУЕ ДООЕЛ Гостивар – 29.11.2016Accessibility

Accessibility