ТВ Еми

2016 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш (член 13 став 3 од Законот за медиуми)


2015 година:

– Решение за преземање мерка против ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – (член 13 став 3 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – (член 13 став 3 од Законот за медиуми)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – (постапил по опомената и во целост ја исполнил обврската од член 13 став 3 од Законот медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – (член 13 став 3 од Законот медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЕМИ Радовиш- (член 13 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – ( ја исполнил во целост обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – (член 13 став 3 од Законот за Медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш –  (член 31 став 3 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility