ТВ Хана

2016 година:

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Хана ДООЕЛ Куманово– 20.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Хана – член 51 став 1 од ЗААВМУ – 04.10.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Хана – член 100 став 1 од ЗААВМУ на 04.10.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Хана – член 64 став 3 од ЗААВМУ – 04.10.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Хана – член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ – 04.10.2016

– Решение за преземање мерка-опомена против ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка опомерна противТВ Хана (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка-опомена против ТВ Хана (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка-опомена врз ТВ Хана Куманово (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен административен надзор врз ТВ Хана Куманово (прекршување на член 14 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Хана Куманово (прекршување на член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

-Извештај од редовен административен надзор врз ТВ Хана Куманово (прекршување на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

-Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Хана Куманово (прекршување на член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

-Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Хана Куманово (прекршување на член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ ХАНА ДООЕЛ Куманово (постапил по решението)

– Изречена мерка опомена против ТВ Хана ДООЕЛ Куманово – член 15 став 5 од Законот за медиуми

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Хана ДООЕЛ Куманово – член 15, став 5 од Законот за медиуми


2014 година:

– Извештај од надзор на ТРД ТВ ХАНА ДООЕЛ Куманово – без констатирано прекршувањеAccessibility

Accessibility