ТВ ХДТВ КАНАЛ ПЛУС

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје– (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување –ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕСЛ копје   – (во целост постапил по решението – член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор ХТДВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ХДТВ КАНАЛ ПЛУС Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекшувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од редовен надзор на ТВ Д1 Делчево – без констатирано прекршувањеAccessibility

Accessibility