ТВ Канал три

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување –  ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар –  (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точла б и став 2;  член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Канал Три ДОО Дебар – (член 76-б став 3 од изборниот законик) – ( 11.12.2016


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар – (во целост постапил по решението член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар – (во целост постапил по решението односно ја отстранил извршената повреда на член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар, – (не постапил во целост по решението член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар, – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар, – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

-Решение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ  КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар –  (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар, – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility