ТВ Кобра

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

Решение за преземање мерка опомена – ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.05.2018


2015 година

Извешти од спроведени надзори:

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кобра ДОО Радовиш  – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кобра ДОО Радовиш  – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кобра ДОО Радовиш  – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

Изречени мерки:

– Решение за преземање мрка против ТВ Кобра ДОО Радовиш- (член 12 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кобра ДОО Радовиш – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година

Извешти од спроведени надзори:

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кобра ДОО Радовиш  (член 53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 98 став 1 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ Кобра ДОО Радовиш  (член 53 став 2 од аконот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ Кобра ДОО Радовиш  (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Изречени мерки:

– Решение за преземање мерка против ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кобра ДОО Радовиш (член 53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility