ТВ Морис

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Информации достапни за корисниците

– Редовен административен надзор – ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

Импресум

– Редовен административен надзор – ТВ Морис – (член 14 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор ТВ Морис ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Морис ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена против – ТВ Морис ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 14.05.2018


2016 година:

– Решение за преземање мерка – опомена против – ТВ Морис ДООЕЛ Охрид – (член 51 став 1 од ЗААВМУ)

– Извештај од редовен програмски надзор – ТРД ТВ Морис ДООЕЛ ОхридAccessibility

Accessibility